مانومتر صفحه 25 سانتی پکنز خشک

مانومترهای صفحه ۲۵ سانتی عمودی (اتصال از زیر) وخشک پکنز ترکیه مطابق با تمامی استانداردهای جهانی میباشد که در انواع فشار کاری (۱- تا ۶۰۰ بار) این امکان را به مشتری می دهد تا متناسب با نیاز خود بهترین و مطمئن ترین انتخاب را داشته باشد.   کد **25011001   پرتوتکنیک مرجع فروش انواع مانومتر [...]

جزئیات بیشتر

مانومترهای صفحه 16 سانتی پکنز خشک

مانومترهای صفحه ۱۶ سانتی عمودی (اتصال از زیر) و خشک پکنز ترکیه مطابق با تمامی استانداردهای جهانی میباشد که در انواع فشار کاری (۱- تا ۶۰۰ بار) این امکان را به مشتری می دهد تا متناسب با نیاز خود بهترین و مطمئن ترین انتخاب را داشته باشد.   کد **16010071 نقشه فنی کاتالوگ تماس بگیرید [...]

جزئیات بیشتر
مانومترهای صفحه 10 سانتی پکنز

مانومتر صفحه 10 سانتی پکنز

مانومتر صفحه ۱۰ سانتی عمودی (اتصال از زیر) وخشک پکنز ترکیه مطابق با تمامی استانداردهای جهانی میباشد که در انواع فشار کاری (۱- تا ۶۰۰ بار) این امکان را به مشتری می دهد تا متناسب با نیاز خود بهترین و مطمئن ترین انتخاب را داشته باشد.   کد **10010001 پرتوتکنیک مرجع فروش انواع مانومتر در [...]

جزئیات بیشتر
مانومترهای صفحه 6 سانتی پکنز

مانومتر صفحه 6 سانتی پکنز

مانومتر صفحه ۶ سانتی عمودی (اتصال از زیر) و خشک پکنز ترکیه مطابق با تمامی استانداردهای جهانی میباشد که در انواع فشار کاری (۱- تا ۶۰۰ بار) این امکان را به مشتری می دهد تا متناسب با نیاز خود بهترین و مطمئن ترین انتخاب را داشته باشد.   کد **06310001 نقشه فنی کاتالوگ تماس بگیرید [...]

جزئیات بیشتر
مانومتر صفحه 5 سانتی عمودی و خشک پکنز

مانومتر صفحه 5 سانتی عمودی و خشک پکنز

مانومتر صفحه ۵ سانتی عمودی (اتصال از زیر) و خشک پکنز ترکیه مطابق با تمامی استانداردهای جهانی میباشد که در انواع فشار کاری (۴ تا ۲۵ بار) این امکان را به مشتری می دهد تا متناسب با نیاز خود بهترین و مطمئن ترین انتخاب را داشته باشد.     کد **05010001   پرتوتکنیک مرجع فروش [...]

جزئیات بیشتر
مانومتر صفحه 4 سانتی عمودی و خشک پکنز

مانومتر صفحه 4 سانتی عمودی و خشک پکنز

مانومتر صفحه ۴ سانتی عمودی و خشک پکنز (اتصال از زیر) ترکیه مطابق با تمامی استانداردهای جهانی میباشد که در انواع فشار کاری (۱- تا ۴۰۰ بار) این امکان را به مشتری می دهد تا متناسب با نیاز خود بهترین و مطمئن ترین انتخاب را داشته باشد.   کد **04010001   پرتوتکنیک مرجع فروش انواع [...]

جزئیات بیشتر