مانومترهای صفحه 10 سانتی افقی پکنز

مانومترهای صفحه ۱۰ سانتی افقی (اتصال از پشت) و روغنی پکنز ترکیه مطابق با تمامی استانداردهای جهانی میباشد که در انواع فشار کاری (۱- تا ۶۰۰ بار) این امکان را به مشتری می دهد تا متناسب با نیاز خود بهترین و مطمئن ترین انتخاب را داشته باشد.     کد **10010012 تماس بگیرید

جزئیات بیشتر

مانومترهای صفحه 6 سانتی افقی پکنز

مانومترهای صفحه ۶ سانتی افقی (اتصال از پشت) و روغنی پکنز ترکیه مطابق با تمامی استانداردهای جهانی میباشد که در انواع فشار کاری (۱- تا ۶۰۰ بار) این امکان را به مشتری می دهد تا متناسب با نیاز خود بهترین و مطمئن ترین انتخاب را داشته باشد.     کد **06310012 تماس بگیرید

جزئیات بیشتر

مانومترهای صفحه 5 سانتی و روغنی پکنز

مانومترهای صفحه ۵ سانتی افقی (اتصال از پشت) و روغنی پکنز ترکیه مطابق با تمامی استانداردهای جهانی میباشد که در انواع فشار کاری (۴ تا ۲۵ بار) این امکان را به مشتری می دهد تا متناسب با نیاز خود بهترین و مطمئن ترین انتخاب را داشته باشد.   کد **05010012 تماس بگیرید

جزئیات بیشتر